ksiegi-gosci.info

Usługi diagnostyczne eksperta

Usługi diagnostyczne eksperta

Usługi diagnostyczne eksperta

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka i wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych albo obarczonych ryzykiem. Zwykle profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji jak i planów emerytalnych. W naszej ojczyźnie, by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (oprócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy Komisji Nadzoru Finansowego): wyższe wykształcenie, oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów jak i obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony 1-roczny staż zawodowy pod opieką aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza mają miejsce co najmniej 2 razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie czteroczęściowego egzaminu, którego każda część składa się z 10 pytań które obejmują 1 blok tematyczny z czterech. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń odpowiada za wycenę zobowiązań wobec klientów jak i konstrukcję produktów w taki sposób, aby oczekiwany poziom rezerw oraz przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tych zobowiązań. Głównymi polami działań zawodowych aktuariusza są wycena produktów ubezpieczeniowych – szacowanie składki, profilu zyskowności jak i ustalanie bardziej szczegółowych parametrów; metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wyznaczanie wysokości marginesu wypłacalności w towarzystwie ubezpieczeniowym; kalkulacja ryzyka: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów jak i kosztami ich obsługi), rynkowego (zw. z rynkiem papierów wartościowych oraz wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową kontrahentów) oraz operacyjnego.

Ponadto również ustalanie i kontrolowanie polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); szacowanie wartości firmy w oparciu o metodykę Embedded Value oraz Appraisal Value; kalkulowanie podstawowych elementów które wpływają na wzrost EV, będących podstawą oceny wartości dodanej, która pochodzi z aktywności zarządu firmy. Aktuariusz zatem określa, kwantyfikuje oraz szacuje ryzyko. W szczególności obejmuje to ustalanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w TU oraz Towarzystwach Ubezpieczeń Wzajemnych, kontrolowanie aktywów które zabezpieczają te rezerwy, statystyki, kreowanie taryf, doradztwo Zarządom TU i TUW, określanie poziomów podstawowych parametrów finansowych oraz wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp .